BRFombildning.se

- En informationssida om bostadsrättsombildning - från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildningslagen

 

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt


SFS nr: 1982:352
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1982-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:904

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag har hyresgäster rätt att genom en
förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till
bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som
hyreshusenhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat
ändamål än fritidsändamål, som småhusenhet.

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även
tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när det är fråga om
tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt.
Lag (2002:99).

2 § Lagen gäller inte om egendomen innehåller färre än tre lägenheter.

Vid beräkning av antalet lägenheter enligt denna lag räknas som lägenhet varje
avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som
bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra lägenheter som i
första hand används som förvaringsutrymmen bortses. Lag (1993:316).

Intresseanmälan

3 § Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom
för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ
hyresrätt, får detta anmälas till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Intresseanmälan skall för hyresgästernas räkning göras av en
bostadsrättsförening respektive en kooperativ
hyresrättsförening.

Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg av föreningens
styrelse om

1. hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som
anmälan omfattar,

2. att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda
lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av
ombildningen, samt att dessa hyresgäster är medlemmar i
föreningen och - om de är bostadshyresgäster och anmälan avser
ombildning till bostadsrätt - även är folkbokförda på
fastigheten, och

3. att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av
anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål.
Lag (2003:33).

4 § Fastighetsägaren och den förening som har gjort
intresseanmälan skall av inskrivningsmyndigheten underrättas om
att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Lag (2002:99).

5 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram
till den inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år
från den inskrivningsdag då anteckningen gjordes. Om hembud som
avses i 6 § sker under denna tid, gäller anmälningen dock
alltid fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast
efter två år från den dag då hembudet skedde. Vad som nu har
sagts gäller även i förhållande till ny ägare av fastigheten.

En förening som har gjort en intresseanmälan kan ta tillbaka
den. Anmälan upphör att gälla den inskrivningsdag som
inskrivningsmyndigheten tar bort anteckningen.

En ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den
inskrivningsdag då den tidigares giltighet upphört.
Lag (2002:99).

5 a § Till en anmälan om att ta tillbaka en intresseanmälan
skall föreningen foga ett intyg om att hyresgästerna i minst
hälften av de uthyrda lägenheterna vid föreningsstämma har
röstat för att föreningen inte skall förvärva den fasta
egendomen. Lag (2002:99).

Hembud

6 § Fast egendom som utgör en hyreshus- eller småhusenhet och
för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt
eller delvis genom köp eller byte utan att den förening som har
gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus-
eller småhusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hembud. Med
överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom
tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte
från bolag eller förening samt fusion enligt 23 kap. 1 §
aktiebolagslagen (2005:551) eller delning enligt 24 kap. 1 §
samma lag.

En överlåtelse får genomföras utan hembud till föreningen,

1. om föreningen godkänner överlåtelsen,

2. om staten förvärvar egendomen,

3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren
eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är
överlåtarens avkomling,

4. om förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller
offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt,

5. om överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en
andel i egendomen och denna andel förvärvats på något annat
sätt än genom gåva.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av föreningen skulle
vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren
och en annan förvärvare än föreningen eller villkoren för eller
omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud
behövs prövas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren.
Lag (2005:904).

7 § Hembud sker hos hyresnämnden genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren.
Fastighetsägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt
förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för
den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en
överlåtelse behövs makes samtycke enligt äktenskapsbalken, skall makens
samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall
hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss
tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett
den dag då bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte
föreläggandet, får hembudet avvisas. Lag (1987:811).

8 § Hyresnämnden skall se till att förslaget till köpeavtal
delges den förening som har gjort intresseanmälan. Efter
delgivningen får inte hembudet eller samtycket till
avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras.

Efter hembudet är fastighetsägaren skyldig att ge föreningen
tillfälle att besikta egendomen.

Hyresnämnden skall för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel underrätta inskrivningsmyndigheten om hembudet
och om dagen för det. Lag (2002:99).

Antagande av hembud

9 § Bestämmelser om bostadsrättsföreningars beslut att
förvärva hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns
i 9 kap. 19-21 §§ bostadsrättslagen (1991:614).

Bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningars beslut att
förvärva hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ
hyresrätt finns i 4 kap. 1-5 §§ lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt. Lag (2002:99).

10 § Hembudet antas genom att föreningen inom tre månader från
den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till
hyresnämnden att föreningen beslutat att förvärva den hembjudna
egendomen på de villkor som anges i fastighetsägarens förslag
till köpeavtal. När anmälan har kommit in prövar nämnden om
hembudet rätteligen har antagits.

Om föreningen inom den tid som anges i första stycket
skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen är
intresserad av att förvärva den hembjudna egendomen, förlängs
tiden för att anta hembudet till sex månader från den dag då
hembudet skedde. Fastighetsägaren skall av hyresnämnden
underrättas härom.

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven
tid och på föreskrivet sätt eller när föreningen skriftligen
underrättat hyresnämnden om att den inte antar hembudet.
Lag (2002:99).

11 § Om hembudet har antagits, skall det anses som om
fastighetsägaren och föreningen har slutit ett avtal om köp av
den hembjudna egendomen på de villkor som anges i förslaget
till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskrivet att
köpebrev skall upprättas. Lag (2002:99).

12 § Även om hembudet har upphört att gälla får, så länge
föreningens intresseanmälan gäller, en sådan överlåtelse eller
övergång som avses i 6 § första stycket inte ske till någon
annan än den förening som har gjort intresseanmälan, om
köpeskillingen är lägre eller villkoren för överlåtelsen
sammantagna är avsevärt ogynnsammare för fastighetsägaren än
vad som angavs vid hembudet. En sådan överlåtelse eller
övergång får inte heller ske om ett villkor som angavs vid
hembudet är uppenbart oskäligt mot föreningen. Har
fastighetsägaren sedan ett hembud upphört att gälla gjort ett
nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller
villkoren på annat sätt ogynnsammare för fastighetsägaren, och
upphör även detta hembud att gälla, skall första och andra
meningarna tillämpas på det nya hembudet.

Första stycket gäller också om överlåtelsen avser en andel av
hyreshus- eller småhusenheten.

I fråga om förbudet i första stycket skall 6 § andra och tredje
stycket tilllämpas. Om något undantag inte föreligger, är
överlåtaren skyldig att skaffa hyresnämndens tillstånd till
överlåtelsen. Lag (2002:99).

Ogiltighet

13 § Överlåtelser i strid med 6 eller 12 § är ogiltiga.

Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 13 jordabalken,
gäller inte första stycket. Lag (1988:727).

Särskilda bestämmelser

14 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt denna lag
finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

15 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.
Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. Lag (1994:836).

16 § I ärenden enligt denna lag skall vardera parten svara för sina
rättegångskostnader i hovrätten, i den mån annat inte följer av 18
kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1994:836).

Övergångsbestämmelser

1986:1187

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1987:811

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser fortfarande tillämpas.

1991:616

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Har en intresseanmälan gjorts före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.